Industrijska dediščina kot identiteta

Zgodovina slamnikarstva, kot nam je poznana iz dostopnih virov, je pomembno vplivala na življenje in razvoj Domžal in okolice. Vsebina interpretacije tematske poti je dediščina slamnikarskih tovarn v prostoru – torej spremembe, ki jih je povzročila industrializacija v in zaradi česar se je podoba Domžal v zadnjih 150 letnih popolnoma spremenila.

Lokalna identiteta se lahko vzpostavi takrat, ko lokalna skupnost svojo dediščino prepozna, jo razume in do nje vzpostavi pozitiven odnos. Z odprtjem Slamnikarskega muzeja Domžale se je slamnikarska dediščina približana lokalnemu prebivalstvu in z aktivnostmi muzeja lahko postane močnejši del lokalne identitete. Kljub temu pa tudi v prostoru, v samem mestu, še vedno obstajajo stavbe in območja, ki lahko pripovedujejo slamnikarske zgodbe zunaj muzejske razstave. Poleg zgodb delavcev in tovarn pa lahko pripovedujejo tudi zgodbo nastajanja in spreminjanja podobe mesta.

Industrial heritage as identity

As we know it from the available sources, the history of the straw hat making had an important influence on the life and development of the Domžale and the surrounding. The contents of the interpretation on the thematic trail are the heritage of the straw hat factories in space – so, the changes that were caused by the industrialisation. That’s the reason for the total change of Domžale in the past 150 years.

The local identity can be established when the local community identifies its heritage, understands it, and established the positive attitude towards it. With the opening of the Straw Hat Museum Domžale, the straw hat heritage has approached to the local population. With the museum activities, it can become the stronger part of the local identity. On the other hand, in the town itself, there are some buildings and areas telling us the straw hat stories outside the museum exhibition. Besides the stories of the workers and about the factories, they can also tell us the story of the formation and transformation of the city image.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s