Harackova slamnikarska tovarna

Harackova slamnikarska tovarna

 

Franc Harack, bogat in ugleden slamnikarski trgovec na Dunaju, je l. 1872 kupil hišo Jakoba Peterlin v Stobu h.št. 37 (pri “Borču”). Do tal jo je podrl in sezidal ondi slamnikarsko tovarno. Po njegovi smrti je postal lastnik hiše njegov mladoletni sin Franc, kateremu je bil oskrbnik njegov stric Moldovan. Ta dva sta zamenjala to hišo s hišo v Zg. Domžalah h. št. 17, katere lastnica je bila gostilničarka Ivana Müller, poročena z bivšim orožnikom Pichlerjem. Od tod ime gostilne pri »Pihlerju« v Stobu. Mladi Harack in Moldovan sta sedaj v Zg. Domžalah, h.št. 17 napravila slamnikarsko tovarno. A tudi ni bilo sreče. Razvajeni in lahkoživi sin je vse zapravil in se je nekega dne ustrelil v hotelu pri »Slonu« v Ljubljani.

Janez Riedl, rojen l. 1833 v Grasslitz na Češkem, je l. 1874 kupil Reparjevo hišo v Zg. Domžalah, h.št. 29 in ondi sezidal za takratni čas prav veliko in lepo slamnikarsko tovarno, pozneje pa še v Sp. Domžalah, h. št. 50. Poročil se je z domačinko Marijo Cerar iz Sp. Domžal h.št. 16. Podjetje pa se ni obdržalo, ker ni bilo lastnega denarja na razpolago. Umrl je 17. maja 1914, star 80 let. (Bil je ustanovitelj Prvega veteranskega društva na Kranjskem v Domžalah in njegov prvi načelnik leta 1875 – str ???)

Rudolf Mayer, rojen l. 1849 v Grasslitz na Češkem, je sprva vodil slamnikarsko tovarno Franca Haracka. Pozneje je kupil Vilarjevo hišo v Sp. Domžalah, h. št. 20 in v njej napravil svojo slamnikarsko tovarno, ki pa je z njegovo smrtjo prenehala. Umrl je 18. dec. 1909, star 60 let. Poročen je bil s Slovenko Marijo Mejač.

V novejšem času si je Tirolec Tegischer Štefan, rojen l. 1865 v St. Veit, priredil slamnikarsko tovarno v Zg. Domžalah št. 124. Ker je pa imel hišo le v najemu, mu je po prevratu l. 1918 bila odvzeta pravica izvrševati v Domžalah slamnikarsko obrt.

V vseh zgoraj navedenih tirolskih tovarnah je bilo skozi vsa leta zaposleno domače slovensko delavstvo. Vodilna mesta pa so zasedli redno s svojimi sorodniki.

This slideshow requires JavaScript.

 

 


 

 

Harack’s Straw Hat Factory

Franc Harack, a wealthy and respected straw hat trader in Vienna, bought the house of Jacob Peterlin in 1872. He knocked it down to the ground and built a straw hat whose caretaker was his uncle Moldovan. These two exchanged this house with a house in Upper Domžale, owned by innkeeper Ivana Müller, married to a former officer Pichler. From here, the name of the restaurant at “Pihler” in Stob. Young Harack and Moldovan then made a straw hat factory in Upper Domžale. But there was also no luck either. The spoiled and loose son wasted everything and one day he shot himself at Slon Hotel in Ljubljana.

Janez Riedl, born in 1833 in Grasslitz, Czech Republic, bought Repar’s house in Upper Domžale in 1874 and then built a large and beautiful straw hat factory for the time back then, and later in Lower Domžale. He married Marija Cerar. The company was not kept because there was no money available.

Rudolf Mayer, born in 1849 in Grasslitz, Czech Republic, initially led Franc Harack’s straw hat factory. Later, he bought Vilar’s house in Lower Domžale and made his own factory in it, which, however, ceased to exist with his death. He was married to Slovene Marija Mejač.

In recent times, Tirolec Tegischer Štefan, born in 1865 in St. Veit, arranged a straw hat factory in Upper Domžale. However, since he had only rented a house, after the overthrow of 1918, he was deprived of the right to execute the straw hat making in Domžale.

In all the Tyrolean factories mentioned above, Slovenian labourers were employed all the time. But they regularly occupied the leading positions with their relatives.