J. Oberwalder & Co. ali Univerzale Domžale

J. Oberwalder & Co. ali Univerzale Domžale

 

Glavni dohod Tirolcev v Domžale pa se je izvršil po l. 1866, po vojni Avstrije z Italijo, svled katere je Avstrija izgubila Lombardijo.

Tirolci, ki so si v Marostiki na Laškem že ustanovili svoje podjetje, so morali takrat laško deželo zapustiti.

Sinovi Petra Ladstätterja, ki je tedaj že na Dunaju imel trgovino s slamniki, potem Jakob Oberwalder st., ki je tudi že leta 1858 ustanovil trgovino s slamniki na Dunaju, Peter Feldner in drugi so takrat skupaj kupili takratno Ferbarjevo hišo v Zg. Domžalah h.št. 42 in si ondi še isto leto, na jesen 1866, priredili majhno slamnikarsko tovarno.

Tudi par izurjenih laških delavcev in slamnikarskih šivalk so pripeljali s seboj.

Slamnikarsko podjetje se je imenovalo tvrdka »Ladstätter, Oberwalder  Co.« A niso ostali dolgo skupaj.

Jakob Oberwalder, rojen 25. jan. 1829 v St. Jakob, pa je kupil hišo v Zg. Domžalah h. št. 24 (pri Vovku) in je l. 1870 sezidal ondi slamnikarsko tovarno ter ustanovil zase in za svoje bližnje sorodnike tvrdko pod  imenom »Jakob Oberwalder Co.«. Tudi to tovarno so povečevali, dokler niso l. 1908 na mestu prejšnje sezidali čisto novo, kar najmodernejše urejeno veliko slamnikarsko tovarno.

Prvi tovarniški obrat je družba Oberwalder & Ladstätter v Domžalah v hiši št. 42 ustanovila že leta 1866. 1870 se je firma razdelila, nastali sta dve samostojni podjetji: P. Ladstätter & Söhne in I. Oberwalder & Comp., ki sta vsaka posebej upravljali svoji ločeni tovarni

Leta 1873 so dobil medaljo za zasluge na Dunajski razstavi

Deželna vlada je odobrila subvencijo za pridelovalce slame, ki bodo imeli slamo primerno za pletenje kit – v komisiji kot izvedenci sodelovali Krizant Ladstätter, Andrej Maček in Matija Oberwalder kot učitelj pletenja

Novembra 1939 je bila izbrisana še zadnja tirolska družina Oberwalder izbrisana iz registra. Velikih tirolskih tovarn v Domžalah in Mengšu ni bilo več. Njihov dedič je postala Tovarna klobukov in slamnikov Ladstatter, Kurzthaler, Oberwalder, Stemberger, d. z. o. z., Domžale – povsem domače slovensko podjetje, čeprav je bila še vedno tirolskega imena. Njen poslovodja dr. Josip Stemberger je bil izpisan iz registra 2. Oktobra 1933. 20. Oktobra 1936 je podjetje dobilo nov naslov Univerzale, tovarna klobukov in slamnikov, d. z. o. z.

Na tirolska velepodjetja v Domžalah so na pragu druge vojne spominjala le še tovarniška poslopja, ki so bila v rokah slovenske banke, pa še nekaj obrtnih delavnic, katerih lastniki so bili potomci tirolskih podjetnikov: Krizant Oberwalder (študljanska ul. 31), Marta Oberwalder (Ljubljanska ul. 61), Rajmund Oberwalder (Savska ul. 4) in Tomaž Oberwalder (industrijska ul. 16) v Domžalah.

V kritičnem obdobju so tirolske tovarne v Domžalah izdelale le 228.000 slamnikov (pred prvo vojno so ob približno enakim številom zaposlenih izdelale 1.100.000 slamnikov). Delavci so bili Slovenci. Surovine so uvažali. Podjetje J. Oberwalder et Co. Je podaljševala tovarniško obratovanje z združitvijo s sorodnim podjetjem Keller Co. Leta 1927 je zaposlovala še 70 delavcev, 3 preddelavci in 6 uradnikov in 1 tehnični vodja. V eni sezoni so pridelali 50.-100.000 slamnikov in klobukov, ki so jih prodajali po državi in v tujini. S tradicijo te ugasle firme je proti koncu 30-tih nadaljevala Marta Oberwalder, rojena 1897 v Jabloncu na Češkem. Obrtni list je dvignila 1937.

Tovarna klobukov in slamnikov Ladstatter, Kurzthaler, Oberwalder, Stemberger, d. z. o. z., Domžale – povsem domače slovensko podjetje, čeprav je bila še vedno tirolskega imena, je v ustanovnem letu 1931 imelo vodno turbino, parni stroj in Dieslov motor  ter 12 Siemensovih elektičnih motorjev. Leta 1932 se omenja le 1 parni stroj, 1936 3 stroji in 1938 2 stroja. 1931 je bilo zaposlenih 147 delavcev, od tega v proizvodnji 34m, 79 ž in 5 mladoletnikov). Največ nemcev je bilo v tovarni leta 1931 – 18, ki so zavzemali vodilna mesta (leta 1936 le 3 Nemci, po 1938 1 nemški profesionalec). Tovarna je izdelovala tudi klobuke iz filca, ki so v proizvodnji prevladovali razen leta 1932.

Leta 1931 so izdelali 500.000 izdelkov, 1936-39 700.-1.000.000 kosov. Izvoz je bil boren: leta 1931 so v Anglijo, Nemčijo in na Švedsko prodali 12.000 ženskih klobukov in 22.000 ženskih slamnikov in leta 1936 izvozili 5841 klobukov in slamnikov v Turčijo.

Novembra 1939 je bila izbrisana še zadnja tirolska družina Oberwalder izbrisana iz registra. Velikih tirolskih tovarn v Domžalah in Mengšu ni bilo več. Njihov dedič je postala Tovarna klobukov in slamnikov Ladstatter, Kurzthaler, Oberwalder, Stemberger, d. z. o. z., Domžale – povsem domače slovensko podjetje, čeprav je bila še vedno tirolskega imena. Njen poslovodja dr. Josip Stemberger je bil izpisan iz registra 2. Oktobra 1933. 20. Oktobra 1936 je podjetje dobilo nov naslov Univerzale, tovarna klobukov in slamnikov, d. z. o. z. Nov poslovodja je bil vpisan 20. Avgusta 1932: ing. Vinko Zalokar, trgovec v Domžalah, in Franc Faltner, trgovski zastopnik v Domžalah. Lastnih nepremečnin podjetje ni imelo. Lastninsko pravico do velikega tovarniškega poslopja, v katerem je obratovala (bivša tovarna Oberwalder), si je pridržal kreditni zavod Ljubljana. Med inventarjem je bilo največ modelov iz pločevine in aluminija.

Ing. Vinko Zalokar, star 37 let, je dokončal študij v Nemčiji. 1930 je nastopil službo pri podjetju Ladstatter, Kurzthaler, Oberwalder, Stemberger, d. z. o. z., Domžale, kjer se je izpopolnjeval za samostojno vodenje prevzetega podjetja. 19. Julija 1940 je tudi prevzel vodenje. Franc Faltner je bil izpisan, vpisan pa Janko Cirman, trgovec in posestnik v Mednem, Anton Zalokar, posestnik in mizarski mojster v Št. Vidu nad Lj. Ter Ivan Zalokar, posestnik v Št. Vidu.

This slideshow requires JavaScript.

 

 

 

 

 


 

J. Oberwalder & Co. or Univerzale Domžale

 

The main arrival of Tyrols in Domžale was carried out after 1866, after the war of Austria with Italy, after which Austria lost Lombardy.

The Tyrolians, who had already founded their company in Marostica, had to leave the country at that time.

The sons of Peter Landstätter, who had a straw hat shop in Vienna at that time, then Jakob Oberwalder older, who also already established straw hat shop in Vienna in 1858, Peter Feldner and others, bought a Ferbar’s house in Upper Domžale. In the same year, in the autumn of 1866, they organised a small straw hat factory.

They also brought a couple of trained workers and straw hat seamstresses with them.

The straw hat company was called the Landstätter, Oberwalder Co. but they did not stay together for a long time.

Jakob Oberwalder, born on January 25th, 1829, in St. Jakob, bought a house in Upper. Domžale (at Vovko) and in 1870, he built a straw hat factory named “Jakob Oberwalder Co.”. This factory was also increasing until in 1908, on the site of the former, they built a brand new, modern straw hat factory.

The first factory plant is Oberwalder & Ladstätter in Domžale founded in 1866. In 1870, the company divided, and two independent companies were created: P. Ladstätter & Söhne and I. Oberwalder & Comp.  Each separately operated their separated factories.

The provincial government approved a subsidy for straw growers who will have a straw suitable for knitting plaits – in the commission, Chrysant Ladstätter, Andrej Maček and Matija Oberwalder as a knitting teacher participated as experts.

In November 1939, the last Tyrol family Oberwalder was deleted from the register. There were no more big Tyrolean factories in Domžale and Mengeš. Their heir has become the Ladstatter, Kurzthaler, Oberwalder, Stemberger, d.z.o.z.., Domžale – a completely domestic Slovenian company, although it still had a Tyrolean name. Her manager Josip Stemberger, PhD was removed from the register on October 2nd, 1933. On October 20th, 1936, the company got a new name –  Univerzale, Tovarna klobukov in slamnikov Ladstätter, Kurzthaler, Oberwalder, Stemberger, d.z.o.z. Domžale (a hat and straw hat factory).

In the critical period, the Tyrolean factories in Domžale produced only 228,000 straw hats (before the First War they produced 1,100,000 of them with approximately the same number of employees). Workers were Slovenes. Raw materials were imported.