P. Ladstätter & Söhne

P. Ladstätter & Söhne

 

Glavni dohod Tirolcev v Domžale pa se je izvršil po l. 1866, po vojni Avstrije z Italijo, vsled katere je Avstrija izgubila Lombardijo.

Tirolci, ki so si v Marostiki na Laškem že ustanovili svoje podjetje, so morali takrat laško deželo zapustiti.

Sinovi Petra Landstätterja, ki je tedaj že na Dunaju imel trgovino s slamniki, potem Jakob Oberwalder st., ki je tudi že leta 1858 ustanovil trgovino s slamniki na Dunaju, Peter Feldner in drugi so takrat skupaj kupili takratno Ferbarjevo hišo v Zg. Domžalah h.št. 42 in si ondi še isto leto, na jesen 1866, priredili majhno slamnikarsko tovarno.

Tudi par izurjenih laških delavcev in slamnikarskih šivalk so pripeljali s seboj.

Slamnikarsko podjetje se je imenovalo tvrdka »Landstätter, Oberwalder  Co.« A niso ostali dolgo skupaj.

Krizant Landstätter, rojen 19. marca 1842 v St. Veit, in njegovi bratje so ostali posestniki sezidane tovarne v Zg. Domžalah h.št. 42, katero so potem vedno povečevali in si s svojim očetom ustanovili lastno še danes obstoječo, svetovno znano slamnikarsko tvrdko pod imenom »Peter Landstätter in sinovi«.

Prvi tovarniški obrat je družba Oberwalder & Ladstätter v Domžalah v hiši št. 42 ustanovila že leta 1866. 1870 se je firma razdelila, nastali sta dve samostojni podjetji: P. Ladstätter & Söhne in I. Oberwalder & Comp., ki sta vsaka posebej upravljali svoji ločeni tovarni

Deželna vlada je odobrila subvencijo za pridelovalce slame, ki bodo imeli slamo primerno za pletenje kit – v komisiji kot izvedenci sodelovali Krizant Ladstätter, Andrej Maček in Matija Oberwalder kot učitelj pletenja.

Stara tovarna P. Ladstätter in sinovi v Domžalah v letu 1919 še ni bila registrirana na Ljubljanskem sodišču. Po prvi vojni propad tirolskih podjetij.

Z delom so tirolske tovarne po prvi vojni nadaljevale pod isto streho Oberwalderjeve tovarne v Domžalah pod naslovom Tovarna klobukov in slamnikov Kurzthaler, Oberwalder, Stemberger, d. z. o. z., Domžale. V register je bila zapisana 22. Junija 1931. 30. Novembra 1931 je družbi pristopila še staro slamnikarsko podjetje P. Ladstatter in sinovi. Kljub temu, da je imela več kot pol stoletja v Domžalah in nekaj časa tudi v Mengšu tovarniški obrat, je bila na ljubljanskem sodišču registrirana šele marca 1928. Tovarna klobukov in slamnikov Ladstatter, Kurzthaler, Oberwalder, Stemberger, d. z. o. z., Domžale je bila na novo registrirana 22. Junija 1931. V registrih so z izjemo mengeške firme Stemberger et Mellitzer brisale firme pod prvotnimi imeni.

Nad imetjem firme P. Ladstätter in sinovi v Domžalah je ljubljansko sodišče 22. Februarja 1933 razglasilo konkurz. 14. Avgusta 1935 je bila izbrisana iz registra. Družina se je preselila že 1932 v Lienz na Tirolskem, saj je vse njeno posestvo s hišo prevzela banka.

V kritičnem obdobju so tirolske tovarne v Domžalah izdelale le 228.000 slamnikov (pred prvo vojno so ob približno enakim številom zaposlenih izdelale 1.100.000 slamnikov). Delavci so bili Slovenci. Surovine so uvažali. Največ pogonskih moči je imela Ladstätterjeva tovarna.

 

This slideshow requires JavaScript.

 

 

 


 

 

 

P. Ladstätter & Söhne

 

The main arrival of Tyrols in Domžale was carried out after 1866, after the war of Austria with Italy, after which Austria lost Lombardy.

The Tyrolians, who had already founded their company in Marostica, had to leave the country at that time.

The sons of Peter Landstätter, who had a straw hat shop in Vienna at that time, then Jakob Oberwalder older, who also already established straw hat shop in Vienna in 1858, Peter Feldner and others, bought a Ferbar’s house in Upper Domžale. In the same year, in the autumn of 1866, they organised a small straw hat factory.

They also brought a couple of trained workers and straw hat seamstresses with them.

The straw hat company was called the Landstätter, Oberwalder Co. but they did not stay together for a long time.

Chrysant Landstätter, born on March 19, 1842, in St. Veit, and his brothers, remained the owners of a built factory in Upper Domžale. They were constantly increasing it, and then they and their father established their own still-existing, world-famous straw hat company called “Peter Landstätter and Sons”.

The first factory plant is Oberwalder & Ladstätter in Domžale founded in 1866. In 1870, the company divided, and two independent companies were created: P. Ladstätter & Söhne and I. Oberwalder & Comp.  Each separately operated their separated factories.

The provincial government approved a subsidy for straw growers who will have a straw suitable for knitting plaits – in the commission, Chrysant Ladstätter, Andrej Maček and Matija Oberwalder as a knitting teacher participated as experts.

In 1919, the old factory P. Ladstätter and the sons Domžale had not yet been registered at the Ljubljana Court. After the first war the Tyrol companies collapsed.

After the first war, the Tyrolean factories continued under the same roof of Oberwalder’s factory in Domžale named Tovarna klobukov in slamnikov Ladstätter, Kurzthaler, Oberwalder, Stemberger, d.z.o.z. Domžale. In November 1931, the old straw hat company P. Ladstatter and sons joined that company.

On February 22th, 1933, the Ljubljana Court pronounced competition over the property of P. Ladstätter and sons in Domžale. On August 14th, 1935, it was deleted from the register. The family moved to Lienz in Tyrol in 1932, as all its property was taken over by the bank.

In the critical period, the Tyrolean factories in Domžale produced only 228,000 straw hats (before the First War they produced 1,100,000 of them with approximately the same number of employees). Workers were Slovenes. Raw materials were imported.