Projekt Kul Dedi Digit

Odgovarjamo na vprašanje: Kaj ti bo slamnik v 21. stoletju?

Visoka poslovna šola Erudio, Kulturni dom Franceta Bernika in oblikovalka dr. Gabrijela F. Bauer smo si zastavili skupen cilj; slamnikarsko kulturno dediščino bomo posodobili, preoblikovali in integrirali v sodobne oblikovalske ter turistično-doživljajske poslovne modele. V okviru projekta, ki ga v okviru sheme Po kreativni poti do znanja financirata Evropski socialni sklad in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, želimo pokazati, kako aktualna je (lahko) dediščina slamnikarstva, in kako lahko služi kot podlaga za nove izdelke in digitalne aplikacije.

Projekt smo poimenovali KUL DEDI DIGIT (kulturna dediščina digitalno). Slamnikarstvo kot lokalno in nacionalno industrijsko dediščino  imamo namen vključiti v doživljajske, turistične, izobraževalne in zabavne zgodbe interaktivnih aplikacij za mobilne telefone in splet, za katere bomo oblikovali tako načrt uporabniške izkušnje kot tudi grafično podobo. Poleg tega bomo v okviru projekta razvili in organizirali razstavo prototipov sodobnih uporabnih izdelkov (nakit, torbe, svetila, izdelki za interier…), ki vključujejo slamo kot trajnostni material. Tradicionalne rokodelske tehnike obdelovanja in oblikovanja slame bomo pri tem nadgradili z novimi inovativnimi in sodobnimi oblikovalskimi tehnikami ter likovnmi koncepti.

Izvajanje in rezultate vseh kreativnih aktivnosti na področju digitalnih produktov in uporabnih izdelkov bomo na podlagi poslovnega načrta, ki ga bomo razvili posebej za Slamnikarski muzej v Domžalah, povezali v skupno turistično in oblikovalsko ponudbo tako za lokalno kot mednarodno publiko ter na ta način pomlajeno in osveženo kulturno dediščino približali širši publiki. Na ta način bomo, upajmo, obogatili turistično ponudbo, prepoznavnost ter poslovni potencial domžalske rokodelske in industrijske dediščine. Vsekakor bo zabavno!

Naše raziskovanje, ustvarjanje in načrtovanje nas bo družilo cele štiri mesece od 1. aprila do 31. julija, in na tej kreativni poti do znanja se nam bo pripetilo mnogo zanimivega.
Izzivov željni in polni pričakovanj vas vabimo, da se nam pridružite ter nas spremljate tukaj ter na našem Facebook in Instagram profilu.
Vaša ekipa Kul dedi digit!

Pri projektu sodelujemo:
študenti: Nataša Konjar, Tina Petan, Ana Robič Zima, Sašo Ritlop, Samo Ritlop, Petra Škabar, Veronika Vovk, Manca Uršič in Luka Kandus,
delovni mentorici: dr. Gabrijela F. Bauer in Katarina Rus Krušelj
in pedagoška mentorja: dr. Natalija Majsova in dr. Matjaž Škabar.

Answering the question: Why would one have a straw hat in the 21st century?

 

ERUDIO Business School, Franc Bernik Cultural Centre Domžale, and designer Gabrijela Fužir Bauer, PhD have set themselves a common goal – to update, transform, and integrate the cultural heritage of straw hat making into contemporary design and into experience-based tourism business models. Working within the framework of the Creative Path to Knowledge project scheme financed by European Social Fund, and the Ministry of Education, Science and Sport of the Republic of Slovenia, we would like to show how relevant straw hat heritage is today, and how it can serve as the basis for new products and digital applications.

We named our project KUL DEDI DIGIT (meaning Cultural Heritage Digitalised). Its aim is to incorporate the straw hat industry as a part of the local and national industrial heritage into experiential, tourist, educational, and entertaining stories of interactive mobile and web applications. Our project will provide a user experience and graphical image plan for such applications. Moreover, we are going to organize an exhibition of the modern useful straw-based products, such as jewellery, handbags, lamps, and interior products. We will employ new innovative and contemporary design techniques and art concepts in order to upgrade traditional handcraft straw-processing techniques.

We will design a business plan for the Domžale Straw Hat Museum, in order to link all of our creative activities in the domains of digital and material products into a single tourist and designer package aimed at both the local and international public. Hopefully, our attempts at modernizing and refreshing the cultural heritage of straw hat making will appeal to the wider audience and enrich the tourist offer, as well as increase the resonance and the business potential of Domžale’s handcraft and industrial heritage. It will certainly be fun!

Our joint research, creative, and planning activities will last four months, from the 1st of April until the 31th of July 2017. We expect a lot of adventures on our creative journey towards knowledge.

You are welcome to join us and follow us here and on our Facebook and Instagram profiles.
Best wishes, your KUL DEDI DIGIT team!
PROJECT PARTICIPANTS:
Students: Nataša Konjar, Tina Petan, Ana Robič Zima, Samo Ritlop, Petra Škabar, Veronika Vovk, Manca Uršič and Luka Kandus.
Professional mentors: Gabrijela Fužir Bauer, PhD, and Katarina Rus Krušelj.
Pedagogic mentors: Natalija Majsova, PhD, and Matjaž Škabar, PhD.

Ko se imamo lepo, čas vedno prehitro mine

Julij

 

In že smo na koncu zadnjega meseca projekta KUL DEDI DIGIT. V mesecu juliju smo dosegli že večino zadanih ciljev.

Na spletni podstrani Slamnikarske poti smo uredili še zadnje podrobnosti in jo že skoraj v celoti prevedli v angleški jezik. Tudi trženjski načrt za Slamnikarski muzej Domžale smo spisali do konca. Dokončali smo osnutek interaktivne aplikacije, ki se imenuje Interaktivni vodič po Slamnikarski poti. Facebook stran ohranjamo aktivno.

V zadnjih tednih julija so stekle priprave na razstavo, ki bo uradno odprta konec meseca oktobra. Oblikovali smo letake in plakate, posneli fotografije modernejših izdelkov iz slame oblikovalke dr. Gabrijele Fužir Bauer, ki bodo na ogled na razstavi. Uredili smo osvetljavo, izdelke smo izobesili in razstavili v Slamnikarskem muzeju. Prav tako izdelujemo podobne izdelke prototipov, ki jih bo možno kupiti.

 

When having fun, time flies too fast

July

 

We are already at the end of the last month of the KUL DEDI DIGIT project. In July, we already reached the majority of our goals.

We have edited the latest details on our web page of the Straw Hat Thematic Trail and almost completely translated it into English. We also finished the marketing plan for the Straw Hat Museum Domžale. We have completed the draft of an interactive app, called the Interactive Guide to the Straw Hat Thematic Trail. We are keeping the Facebook page active.

In the last weeks of July, we were preparing for the exhibition, which will be officially opened at the end of October. We created the flyers and posters, took photos of modern products from straw, designed by Gabrijela Fužir Bauer, PhD, that will be on display at the exhibition. We arranged the lighting and we exhibited the products for the exhibition at the museum. We are also making similar prototype products that will be available for purchase.

 

 


 

V tretje gre rado

Junij

 

V tretjem mesecu našega projektnega dela so se pričeli kazati že prvi rezultati.

Prvo tretjino meseca smo porabili za priprave na Slamnikarski sejem. Pripravljali smo kolo sreče, kjer so obiskovalci z malo sreče lahko zadeli sponzorska darila. Oblikovali smo zloženko KUL DEDI DIGIT projekta, kot tudi plakat v enakem slogu. Slamnikarski sejem je potekal 10. junija v bližini Slamnikarskega muzeja. Tam smo izvedli kratko vodenje po Slamnikarski poti, delili letake in sponzorska darila srečnežem, ki so jih zadeli. Naša oblikovalka dr. Gabrijela Fužir Bauer je imela tudi lastno stojnico s sodobnimi izdelki iz slame, ki jih je oblikovala sama.

Odzive obiskovalcev smo opazovali že na samem sejmu in kot smo predvidevali, so tudi rezultati anket le potrdili, da je bila izvedba Slamnikarskega sejma odlična.

Spletna podstran Slamnikarskega muzeja je prav tako že skoraj dokončana. Naša spletna ekipa je uredila podstran Slamnikarske poti, objavila slike, zgodbice, zanimiva zgodovinska dejstva, dogodke  in podobno. Urejamo le še zadnje podrobnosti. Prav tako dokončujemo trženjski načrt Slamnikarskega muzeja in Slamnikarske poti.

V juliju nas čaka še oblikovanje osnutka mobilne aplikacije za interaktivno izkušnjo Slamnikarske poti in razstave dr. Gabrijele Fužir Bauer v Slamnikarskem muzeju. Oblikovali bomo zloženko in plakat, fotografirali  izdelke, jih opremili s spremnimi opisi ter nato razstavili v muzeju.

Third time lucky

June 

In the third month of our project, the first results began to appear.

We spent the first third of the month preparing for the Straw Hat Fair. We prepared a wheel of fortune, where visitors could win gifts generously donated by our sponsors.

We created a KUL DEDI DIGIT project brochure, as well as a poster in the same style. The Straw Hat Fair was held on the 10th of June, 2017 near the Straw Hat Museum. We took a few groups of people on a guided tour through the Straw Hat Thematic Trail, we were giving out flyers, and gifts to the lucky ones that scored on our wheel of fortune. Our designer, Gabriel Fužir Bauer, PhD had her own stall with contemporary straw products that she designed and made by herself.

We could already see the responses of visitors at the fair, and as we anticipated the results of the surveys only confirmed that the Straw Hat Fair was excellent.

The web site of the Straw Hat Museum is also almost finished. Our web team has arranged a subpage of the Straw Hat Thematic Trail, published pictures, stories, interesting historical facts, events, etc. We are now editing the latest details. We also completed the marketing plan of the Straw Hat Museum and the Straw Hat Thematic Trail.

In July, we have to finish a draft of mobile application for the interactive experience of the Straw Hat Thematic Trail. There will also be the exhibition of contemporary straw products by a designer Gabrijela Fužir Bauer, PhD. We will create a brochure and poster, take photographs of products, equip them with descriptions, and then exhibit them in the museum.

 

 

 

 


S polno paro zagnani v delo

Maj

 

Zdi se kot, da smo šele dobro pričeli z delom, ko je že minil drugi mesec našega projektnega dela. V mesecu maju smo se s polno paro pripravljali na Slamnikarski sejem, ki se nam vedno bolj in bolj bliža. Potekal bo 10. junija, v Domžalah, v bližini Slamnikarskega muzeja.

Prebudili smo Facebook stran Slamnikarskega muzeja Domžale, kjer se objavljajo tekoči dogodki in slike iz “zaodrja”. Vse od oblikovanja novih izdelkov iz slame, ki bodo nekateri že na stojnicah na Slamnikarskem sejmu. Vabil na tečaje šivanja slamnikov in pletenja kit. Pa vse do izvedbe “fotošutinga”, ki nam je prinesel čudovite fotografije, ki jih bomo uporabili za uradno spletno stran Slamnikarskega muzeja in še kaj.

Na Slamnikarski sejem imamo željo privabiti čim več ljudi vseh generacij, tudi otroke. Zanje smo oblikovali vabljive plakate, ki bodo obešeni po šolah. Poleg naše stojnice z novimi izdelki iz slame, oblikovalke dr. Gabrijele Fužir Bauer, bomo privabljali goste tudi s kolesom sreče in morda tudi celo s srečelovom za najmlajše. Potencialnim sponzorjem smo v upanju na sodelovanje poslali vabila na Slamnikarski sejem, skupaj s prošnjo za prispevek v naš kupček darilc, ki se bodo lahko zadela na kolesu sreče ali srečelovu. Nekaj pozitivnih odgovorov smo že dobili.

V načrtu je tudi voden ogled po nekaterih točkah Slamnikarske poti. Na Slamnikarskem sejmu bomo tudi predstavili naš KUL DEDI DIGIT projekt in Slamnikarski muzej. V okviru tega že hitimo s pripravo predstavitve.

 

Fully enthusiastic about the project

May

 

It seems like we’ve only started, but actually, the second month of our project has just ended. In May, we were preparing really hard for the upcoming straw hat fair. It will be held on the 10th of June 2017 in Domžale, near the Straw Hat Museum.

We have started running the museum’s Facebook page Slamnikarski muzej Domžale. We are posting the progress of our project and the “backstage” photos of the production of contemporary straw products, invitations to the museum’s workshops, etc. One of our students also organized a photo shooting, which brought us amazing photographs. They will mainly be used for our web page.

Our aim is to attract as many people as possible to the straw hat fair. All generations are welcome, including children. Especially for them, we have designed appealing posters that will be hung around schools. At the fair, we will present the contemporary straw products made by designer Gabrijela Fužir Bauer, PhD. We will also have a wheel of fortune and maybe even a raffle for the children.

We have sent out invitations to the straw hat fair and requests for small gifts to our potential sponsors, hoping for their cooperation. These gifts will be given out as prizes of the wheel of fortune or the raffle. We have already got some positive responses.

At the straw hat fair, we will also present our KUL DEDI DIGIT project and the Straw Hat Museum. Preparations are on at full speed! We also plan to offer a guided tour around the straw hat thematic trail.

 

 

 


 

 

Kako smo se začeli spoznavati z Domžalami in slamnikarsko dediščino

April

 

V začetku aprila smo imeli prva skupna srečanja, na katerih smo se pričeli spoznavati. Spoznavali smo se med sabo, z mentorji in z zaposlenimi v muzeju. Spoznali smo se z Domžalami, s Slamnikarskim muzejem, Slamnikarsko potjo in njihovo preteklostjo.

Prvo srečanje smo imeli na Visoki poslovni šoli ERUDIO v Ljubljani. Mentorji so študentom natančno predstavili načrt, kako bo projekt potekal. Cilje, ki jih želimo doseči in naloge, v skladu s katerimi smo se študentje razdelili v dve skupini. Seveda so tudi mentorji dobili svoje zadolžitve. Za lažji začetek projekta smo nekaj dni po prvem srečanju imeli delavnico o ključnih konceptih in o umeščanju industrijske dediščine v sodobne poslovne modele. Dobili smo tudi nekaj gradiva o poslovnem načrtu in idejni načrt tematske poti Sprehod med tovarnami slamnikov v Domžalah, ki smo jih predelali sami.

Kot smo se dogovorili na prvem srečanju, smo se naslednjič dobili v Domžalah. Tam smo se udeležili vodenega ogleda Slamnikarskega muzeja in na si samostojno ogledali Slamnikarsko pot. Po ogledih smo izvedli sestanek, na katerem smo si izmenjali mnenja, kritike, predloge in rešitve. Se dogovorili in razdelili prve zadolžitve.

Do naslednjega srečanja imamo v načrtu narediti SWOT analizo Slamnikarske poti in muzeja, začeti urejati spletno stran z novimi foto in tekstovnimi materiali, ki jih bomo prevedli tudi v angleški jezik. Upamo na možnost pridobitve in uporabe profesionalnih fotografij, ki bi spletno stran znatno olepšale. Spisali bomo tudi predlog za osnutek mobilne aplikacije za Slamnikarsko pot in se začeli pripravljati tudi na Slamnikarski sejem in razstavo v Slamnikarskem muzeju, za katera se bo naša delovna mentorica, oblikovalka dr. Gabrijela Fužir Bauer, z našo pomočjo pripravila tudi prototipe sodobnih izdelkov iz slame.

 

How we began getting acquainted with Domžale and its straw hat making heritage

April

 

At the beginning of the April, we had our first get-to-know meetings. We got to know each other, our mentors and the staff of the museum. We got familiar with Domžale, Straw Hat Museum, the straw hat thematic trail and their past.

Our first meeting took place at Erudio Business School in Ljubljana. The mentors presented the plan and the course of the project to the students, the goals that we intend to achieve, and the tasks according to which the students were split into two working groups. The mentors were given their tasks, too.

To make the start easier, we had our first workshop about some of the key concepts and about how to put industrial heritage into contemporary business models. We were given some material on the essentials of business planning, and the outline scheme of a thematic trail called A Walk around the Straw Hat Factories of Domžale. We studied them by ourselves.

We decided to meet in Domžale for our next meeting. We attended a guided tour through the Straw Hat Museum but took a walk through straw hat thematic trail on our own. After that, we took some time to brainstorm the advantages and disadvantages, the ideas and some possible solutions that we could think of while we were walking through Domžale.

Until our next meeting, we will prepare a SWOT analysis of the thematic trail and the museum, and begin updating the website with photos and text material, which will be written in Slovene as well as in English. Hopefully, we will be able to get and use some professional photographs. We will also write down the mobile application idea for the straw hat thematic trail and begin with preparations for the straw hat fair and the exhibition at the museum. The exhibition will consist of prototypes of contemporary straw products, created by our professional supervisor dr. Gabrijela Fužir Bauer (with our help).